Procedura certyfikacyjna PFP

Kto może uzyskać Certyfikat psychoterapeuty PFP 

O Certyfikat psychoterapeuty PFP może starać się osoba, która ukończyła studia magisterskie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych a następnie uzyskała wyszkolenie spełniające „wymogi kształcenia w zawodzie psychoterapeuty” w placówce szkoleniowej akredytowanej przez Federację lub spełniającej standardy Federacji. Takimi są w większości ośrodki szkolące, autoryzowane przez organizacje zrzeszone w Polskiej Radzie Psychoterapii. Dopuszczane też jest kształcenie „patchworkowe”, odbywane w więcej niż jednej placówce.

 

Procedura certyfikacyjna

Procedura certyfikacyjna Polskiej Federacji Psychoterapii oparta jest na trzech filarach:
1.     standardach European Association for Psychotherapy,
2.     standardach wypracowanych przez Polską Radę Psychoterapii i zaaprobowanych przez Ministra Zdrowia
3.     aktualnych podstawach naukowych

Procedura składa się z 3 etapów:
1.     Udokumentowania posiadanego wyszkolenia i doświadczenia w zawodzie psychoterapeuty.
2.     Egzaminu testowego z teorii psychoterapii.
3.     Komisyjnego ustnego egzaminu końcowego, opierającego się na zaprezentowanym zapisie audio i transkrypcie sesji psychoterapeutycznej.

 

Części egzaminu i kryteria oceny

Egzamin z teorii

Egzamin jest testem wyboru, badającym wiedzę kandydata w poszczególnych obszarach teorii psychoterapii. Ocena zależy od ilości poprawnych odpowiedzi.

Egzamin ustny końcowy
1.     Jest to egzamin komisyjny.
2.     Komisja bada umiejętność konceptualizacji, autorefleksji, umiejętności oceny własnego wpływu na relcję terapeutyczną i kompetencje psychoterapeutyczne.

 

Zasady procedury certyfikacyjnej

1.     Kandydat składa podanie i dokumentację do Komisji Certyfikacyjnej Polskiej Psychoterapii, która sprawdza ich poprawność i dopuszcza kandydata do Egzaminu Certyfikacyjnego. Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku.
2.     Rekomendacja superwizora powinna jednoznacznie potwierdzać, że kandydat jest dojrzały osobowościowo, społecznie i profesjonalnie, posiada kompetencje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, przestrzega wymogów etyki zawodowej i pozostawał w superwizji u danego superwizora co najmniej rok w superwizji grupowej lub 50 godzin superwizji indywidualnej.
3.     Kandydat składa egzamin testowy z teorii psychoterapii. Jeśli nie zda, może ponownie przystąpić do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

Uwaga: osoby posiadające tytuł magistra lub doktora nauk psychoterapeutycznych mają egzamin z teorii zaliczony z urzędu, zgodnie z oceną na Dyplomie.
4.     Po zdaniu egzaminu z teorii kandydat dopuszczony jest do egzaminu ustnego. Jeśli nie zda, kolejny raz do egzaminu praktycznego może przystąpić po spełnieniu ewentualnych wskazań Komisji Certyfikacyjnej, już w najbliższej sesji egzaminacyjnej.

5.     Egzamin ustny dotyczy umiejętności konceptualizacji, autorefleksji, umiejętności oceny własnego wpływu na realcję terapeutyczną i kompetencji psychoterapeutycznych. Komisja formułuje ocenę całościową na podstawie wszystkich komponent procedury certyfikacyjnej. Superwizor rekomendujący kandydata ma prawo uczestniczyć w egzaminie końcowym z głosem doradczym.
6.     W końcowym egzaminie ustnym, na podstawie decyzji Zarządu, może brać też osoba nienależąca do Komisji Certyfikacyjnej PFP, np. przedstawiciel European Association for Psychotherapy.
7.     Komisja certyfikacyjna przesyła protokół egzaminu zawierający oceny poszczególnych umiejętności i rekomenduje Zarządowi kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę całościową.
8.     Zarząd Polskiej Federacji Psychoterapii podejmuje decyzję o przyznaniu Certyfikat Psychoterapeuty w oparciu o protokół i rekomendację Komisji Certyfikacyjnej.
9.     posiadacz certyfikatu płaci co roku niewielką roczną składkę certyfikacyjną za każdy posiadany certyfikat, czyli zarówno za certyfikat psychoterapeuty jak i superwizora – obecnie 100 zł. Osoby, które w danym roku opłaciły składkę członkowską i składkę certyfikacyjną będą uwidocznione na stronie Federacji, wraz z informacjami o swojej praktyce, jakie chcą podać pacjentom. Jest to forma promocji, jaką Federacja zapewnia swoim członkom.
10.  Opłata za odnowienie certyfikatu zostanie ustalona osobno.

 

Komisja Certyfikacyjna Polskiej Federacji Psychoterapii
1.     Składa się z klinicystów o wysokich kwalifikacjach

 • posiadających European Certificate for Psychotherapy
 • posiadających Certyfikat Superwizora Federacji
 • co najmniej 10 lat praktyki psychoterapeutycznej
 • posiadających doświadczenie w ocenie kompetencji psychoterapeutycznych

2.     Grupuje orientacje teoretyczne zrzeszone w Federacji i inne.

 

Skład Komisji:

 • mgr Anna Biesiada - przewodnicząca
 • lek. med. Dagmara Kuczyńska-Ginko
 • mgr Barbara Gojżewska
 • mgr Mariola Lelonkiewicz
 • mgr Małgorzata Rajchert-Lewandowska
 • mgr Katarzyna Węglorz-Makuch
 • mgr Urszula Wojciechowska-Jaworska
Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>