Historia i dorobek

Historia i dorobek
Polskiej Federacji Psychoterapii

Polska Federacja Psychoterapii (PFP) powstała w grudniu 2004r. Celem Federacji jest promowanie psychoterapii dla dobra publicznego i reprezentowanie psychoterapeutów polskich wobec władz i organizacji w kraju oraz na forum międzynarodowym.
Na początku wokół Federacji organizowało sie ok 1000 psychoterapeutów. Obecnie Polska Federacja Psychoterapii stanowi największą organizację zwodową psychoterapeutów i zrzesza ok. 2200 przedstawicieli tego zawodu – poprzez członkostwo organizacyjne oraz 19 organizacji zrzeszonych działających w obszarze psychoterapii oraz członkostwo indywidualne psychoterapeutów.
Działając w oparciu o Strasburską Deklarację Psychoterapii PFP uznaje zawód psychoterapeuty jako autonomiczny oraz stanowi platformę dyskusji i działania otwartą dla psychoterapeutów wszystkich nurtów i kierunków psychoterapii uznanych przez WHO. Polska Federacja Psychoterapii powstała przy znakomitym wsparciu i współpracy Sekretarza Generalnego Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP) i Prezydenta World Council for Psychotherapy, prof. Alfreda Pritza.

Przeczytaj pismo prof. Alfreda Pritza do środowiska polskich psychoterapeutów

EAP decyzją Parlamentu Europejskiego zostało uznane za organizację reprezentującą psychoterapeutów w Europie. Dzięki staraniom EAP w wielu krajach Unii postępują prace legislacyjne dotyczące wykonywania zawodu psychoterapeuty i uzyskiwania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii.
Powołanie Polskiej Federacji Psychoterapii ma na celu zadbanie o interesy środowiska psychoterapeutów w Polsce. Pragniemy by była to organizacja, w której każdy psychoterapeuta i każdy ośrodek psychoterapeutyczny znajdzie swoje miejsce.
Dalsza działalność Federacji jest zależna od aktywności szerokiego środowiska psychoterapeutów. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego włączenia się w pracę na rzecz realizacji celów Federacji.

Przeczytaj List założycieli Polskiej Federacji Psychoterapii

Krótka historia związków polskiej psychoterapii
z Europaean Association for Psychotherapy (EAP)

W 1997 roku polską organizacją parasolową (NUO) i przyznającą (NAO) EAP została Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przedstawicielem organizacji został prof. Jerzy Aleksandrowicz. Podstawową funkcją tej organizacji miało być udostępnienie polskim psychoterapeutom wiedzy o Europejskim Towarzystwie Psychoterapii EAP i wspieranie ich w uzyskiwaniu Europejskiego Certyfikatu.

W roku 2005, z inicjatywy niezależnych środowisk psychoterapeutycznych i przy wsparciu European Association for Psychotherapy, powstała Polska Federacja Psychoterapii.

Polska Federacja Psychoterapii od początku postawiła, jako jeden z celów, włączenie polskiej społeczności psychoterapeutycznej w psychoterapię europejską. Także w wymiarze zyskiwania przez polskich psychoterapetów uprawnień europejskich.

W 2005 roku pierwsi polscy psychoterapeuci wspierani przez Federację zaczęli uzyskiwać certyfikaty europejskie.

Jednocześnie Polska Federacja Psychoterapii rozpoczęła starania o uzyskanie statusu NUO/NAO w EAP.

W październiku 2006 r Polska Federacja Psychoterapii, uchwałą Zarządu European Association for Psychotherapy, podjętą w Reykjaviku, otrzymała status Krajowej Organizacji Przyznającej i Krajowej Organizacji Parasolowej (National Awarding Organization – NAO/ National Umbrella Organization -NUO) razem z Sekcją Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Oznacza to, że dwie organizacje - Polska Federacja Psychoterapii i Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - mają takie same prawa w rekomendowaniu polskich psychoterapeutów i organizacji w ich staraniach o europejskie certyfikaty psychoterapii i członkostwo w EAP. Wyłącznie te dwie organizacje w Polsce mają takie kompetencje. Obecnie współpracują one ze sobą, wzajemnie recenzując aplikacje swoich kandydatów na ECP.

Delegatem Polskiej NUO/NAO z ramienia Polskiej Federacji Psychoterapii jest Milena Karlińska-Nehrebecka, a Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, odpowiednio – Zofia Milska-Wrzosińska.

Prezes Polskiej Federacji Psychoterapii, Milena Karlińska-Nehrebecka, wchodzi także w skład Komisji EAP, opracowującej na rzecz Parlamentu Europejskiego standardy kształcenia w psychoterapii. Mają one mają być przyjęte w całej Unii Europejskiej. Gdy to nastąpi, certyfikat ECP uzyska jeszcze większy zasięg.

Do roku 2005 żaden psychoterapeuta z Polski nie uzyskał ECP.

Po powstaniu Polskiej Federacji Psychoterapii w 2005, łącznie 124 osoby z Polski, rekomendowane przez Federację lub Sekcję otrzymały ECP. (Stan do lutego 2008).

Z tego 58 polskich psychoterapeutów uzyskało Europejskie Certyfikaty Psychoterapii dzięki bezpośrednim wsparciu Polskiej Federacji Psychoterapii.

Po 2005 szereg polskich organizacji psychoterapeutycznych uzyskało status członkowski w European Association for Psychotherapy. Są to:

  • Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN
  • Instytut Terapii Gestalt
  • Laboratorium Psychoedukacji

Oraz 2 organizacje zrzeszające najwięcej psychoterapeutów w Polsce:

  • Polska Federacja Psychoterapii
  • Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.